Profil       Projektová činnosť        Revízie        Referencie        Kontakt

© 2010 Lexel s.r.o. l Created by Feneo

Projektovanie VN NN vedení a trafostaníc

PREDMET A ROZSAH ČINNOSTÍ

vznikla v roku 2010 ako pokračovateľ SZČO, projektovú činnosť vykoná-vame od roku 2002. V tomto roku  sme prešli na CAD systém kreslenia.

Uvedený rozsah činností je vykonávaný našou firmou v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z., na základe získaných nasledovných oprávnení:

  1. Oprávnenie na vykonávanie opráv a odborných prehliadok a odborných skúšok el. zariadení bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov v objektoch bez a s nebezpečenstvom požiaru, výbuchu, vydané TŰV SŰD Slovakia s.r.o.  Banská Bystrica

  2. Oprávnenie na výrobu elektrických rozvádzačov nn, vydané TŰV SŰD Slovakia s.r.o.,

  3. Oprávnenie na vykonávanie montáže, údržby a opráv elektrických zariadení a na výrobu rozvádzačov nn, podľa vyhl. SÚBP a SBÚ č. 25/1979 Zb. v znení vyhl. SÚBP a SBÚ č. 487/1999 Zb. pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydané Obvodným banským úradom v Prievidzi

  4. Osvedčenie na vykonávanie projektovania na objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti, alebo vykonávané banským spôsobom, vydané OBÚ v Prievidzi

  5. Osvedčenie na vykonávanie revízií el. zariadení, bleskozvodov v rozsahu E1, E4, C1, C3, C6, v organizáciách vykonávajúcich
    banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, vydané OBÚV Prievidzi.

Súkromná spolOČ.
LEXEL s.r.o.

ZAMERANIE
SPOLOČNOSTI

projektovanie, VN a NN líniových vedení, trafostaníc a fotovoltaických elektrární, poradenská činnosť, prípravné práce

Okrem vykonávania projekčných  prác vykonávame východiskové
a periodické odborné prehliadky
a odborné skúšky

Revízie elektrických zariadení

Partizánska 93

974 01 Banská Bystrica

Slovenská Republika
lexel@lexel.sk

KONTAKTNÉ
INFORMÁCIE