© 2010 Lexel s.r.o. l Created by Feneo

Projektová činnosť

Spoločnosť  vykonáva projektovú činnosť od roku 2002. V tomto roku  sme prešli na CAD systém kreslenia.
Väčšina riešených projektových dokumentácií bola aj zrealizovaná.


Okrem zrealizovaných diel projektujeme aj stavby pre investorov kde realizáciu vykonávajú iné spoločnosti. V projektovej činnosti uvádzame len
niektoré stavby väčšieho charakteru.


  1. Rekonštrukcia zámku Vígľaš – Trafostanica a díselagregát

  2. Fotovoltaická elektráreň Rykynčice, Mojmírovce, čelovce, Hrušov…..

  3. Solárny park Závadka nad hronom

  4. Zásobovanie vodou v okrese V. Krtíš – Kiarov, Ľuboreč, Plachtince…

  5. Rekonštrukcia hotela Sorea výmena transformátora

  6. Tekonštrukcia trafostanice hotela Šverma

  7. Bioplynová stanica Detva

Projektovanie VN NN vedení a trafostaníc

Profil       Projektová činnosť        Revízie        Referencie        Kontakt